آموزش لینوکس

این دستور لینوکس ، می تواند شما را به نابودی بکشد !