آموزش لینوکس

چگونه از نمودار resource usage استفاده کنیم؟