مدیریت سرور

چگونه در whm برای ارسال ایمیل ، محدودیت بگذاریم؟