وردپرس

نمایش آخرین ورود کاربران به پنل کاربری ، مختص وردپرس

اگر دست دارید کاربران خود را دقیق تر زیر نظر داشته باشید ، شاید دوست داشته باشید امکانی در مدیریت در اختیار داشته باشید تا متوجه شوید هر کاربر دقیقا آخرین ورودش به پنل کاربریش چه موقع بوده است ، میتوانید از این هک وردپرسی استفاده کنید .
زمانی که این قطعه کد را در فایل functions.php سایت  خود قرار دهید ، به راحتی این قابلیت در وردپرس شما ایجاد میشود ، به طوریکه هر زمان به بخش کاربران مراجعه کنید از آخرین ورود آنها مطلع خواهید شد ، تنها نکته ای که باید متذکر شوم آن هم فعال کردن افزونه wp-jalali است که مربوط به شمسی بودن تاریخ ها میباشد .

خب : حال میتوانید کد زیر را در فایل functions.php قالب خود قرار دهید . و از این امکان جالب در سایت خود استفاده کنید.

 

function insert_last_login( $login ) {
global $user_id;
$user = get_userdatabylogin( $login );
update_user_meta( $user->ID, 'last_login', gmdate( 'Y-m-d H:i:s' ), the_time('Y-m-j') );
}
add_action( 'wp_login', 'insert_last_login' );

function add_last_login_column( $columns ) {
$columns['last_login'] = __( 'آخرین ورود', 'last_login' );
return $columns;
}
add_filter( 'manage_users_columns', 'add_last_login_column' );

function add_last_login_column_value( $value, $column_name, $user_id ) {
$user = get_userdata( $user_id );
if ( 'last_login' == $column_name && $user->last_login )
$value = jdate( 'Y/m/d g:ia', strtotime( $user->last_login ) );
return $value;
}
add_action( 'manage_users_custom_column', 'add_last_login_column_value', 10, 3 );

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا