امنیت

چگونه میتوان اقدام به قفل فایل های محرمانه در رایانه کرد ؟