بهینه سازی سایتوب مستر

بهینه سازی سایت : ETags

در این نوشتار قصد داریم آموزش کنترل ETags را که در ارزیابی سایت gtmetrix.com تحت مجموعه Yslow نقش دارد را بررسی نماییم.

در این نوشتار قصد داریم آموزش کنترل ETags را که در ارزیابی سایت gtmetrix.com تحت مجموعه Yslow نقش دارد را بررسی نماییم.

کافی است کد زیر را در فایل .htaccess خود قرار دهید :

 

<FilesMatch "\.(ico|pdf|flv|jpg|jpeg|png|gif|js|css|swf)(\.gz)?$">
Header unset ETag
FileETag None
</FilesMatch>

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا